SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.


​Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji podnikající C.K. Theyatours, Licence (97)5III/200b, se sídlem Al Mina Sijahi, Hurghada (dále jen „Správce“).


​Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo, e-mail), informace z poznámky upřesňující poptávku produktů a služeb,


dále informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu


spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích) a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných


zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

 Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy předložení nabídky služeb z oblasti cestovního ruchu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy a pouze prodosažení výše uvedeného účelu.


​Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 3 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.


 


POUČENÍ SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) si Vás tímto dovolujeme informovat a poučit o Vašich právech a našich povinnostech tak, jak vyplývají z GDPR a ZOOU.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji podnikající C.K. Theyatours, Licence (97)5III/200b, se sídlem Al Mina Sijahi, Hurghada (dále jen „Správce“).

Osobní údaje mohou být rovněž předány třetím osobám v souvislosti s plněním smluvních povinností, jakož i těch uložených příslušnými právními předpisy (orgány státní správy, smluvní partneři, atp.).


 


ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 


Správce, případně zpracovatel budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat budeme rovněž Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností, které nám ukládá zákon a jiné obecně závazné právní předpisy (daňové předpisy, předpisy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, atp.). Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie


osobních údajů:


identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci

(jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa,


telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)


popisné údaje (např. bankovní spojení)


další údaje nezbytné pro plnění smlouvy


údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci


uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)


 


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


 


Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:


účely obsažené ve výslovném souhlasu, který jste nám poskytli (nabídka uzavření smlouvy, plnění povinností a výkon práv z uzavřené smlouvy, atp.)


ochrana práv Správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek)


plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy


výběrová řízení na volná pracovní místa


ochrana Vašich životně důležitých zájmů


 


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


Osobní údaje, které zpracováváme jsou získávány na základě:


Vámi uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, atp.)


Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)


od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci


 


SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


Zpracováváme pouze údaje těch osob, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak zpracováváme osobní údaje:


klientů


zaměstnanců


smluvních partnerů


třetích osob, je-li to nezbytně nutné (např. uchazeč o zaměstnání, atp.)


 


DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 


Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel. Doba zpracování je určena buď v rámci Vámi poskytnutého souhlasu, v uzavřené smlouvě nebo je stanovena obecně závazným právním předpisem.


 


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY 


Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce případně zpracovatele pověřenými zaměstnanci Správce, resp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních


údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


 


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění. K nejdůležitějším z nich patří právo na přístup k údajům zahrnující právo na informace týkající se:


rozsahu a účelu zpracování


době zpracovávání


zdroji osobních údajů


příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny


profilování osobních údajů


Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).


 Pokud bychom na Vaši žádost nereflektovali máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je podle ZOOU Úřad na ochranu osobních údajů, případně se na něj můžete obrátit napřímo.

vůj text...