PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ VÝLETU A OSTATNÍCH SLUŽEB

​Nezávazná poptávka

Veškeré podmínky výletu a ostatních služeb s ním spojených dále označovány jen jako „podmínky“ a tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění výletu či jakékoliv jiné smlouvy, na jejímž základě Podnikatel C.K. Theyatours, Licence (97)5III/200b, se sídlem Al Mina Sijahi, Hurghada poskytuje své služby zprostředkovatele (dále jen „smlouva“).


Výlet lze nezávazně poptat a získat tak veškeré informace o jeho průběhu, smluvených podmínkách a data jeho pořádání. Tato nezávazná poptávka je ze strany zprostředkovatele provozována bez úhrady, nebylo-li předběžně smluveno mezi zprostředkovatelem a zájemcem o výlet (dále jen „zájemce“) stanoveno jinak.


 


 Potvrzení souhlasu s „Podmínkami výletu“

Úhradou stanovené částky zprostředkovatelem za výlet (políčko CELKEM Kč nebo políčko ZBÝVÁ DOPLATIT v případě úhrady částky na dvě části „záloha“ a „doplatek“) vyjadřuje zájemce rovněž svůj souhlas s „podmínkami“, které byli stanoveny již při nezávazné poptávce a byly zájemci sděleny zprostředkovatelem osobně nebo byly uvedeny skrze webové stránky nebo osobní elektronickou komunikaci se zájemcem o výlet. Zaplacením této částky zájemce potvrzuje, že jsi je důkladně přečetl a seznámil se s nimi, rozumí všem jejim bodům, a potvrzujete správnost uvedených údajů. Zaplacením účtované částky vzniká zájemci právo na zajištění výletu.


Způsob platby Platbu může zájemce provést jedním z následujících způsobů:


Převedením peněžní částky z bankovního účtu zájemce na bankovní účet zprostředkovatele,


předáním přesné částky v hotovosti osobě stanovené zprostředkovatelem,případným jiným způsobem, na kterém se strany domluví.


V případě nezaplacení účtované částky do 24 hodin před pořádáním výletu, nebo v případně jiný stanovený termín, který byl sdělen zájemci v nezávazné poptávce, právo na zajištění výletu zaniká.


Zprostředkovatel se rovněž zavazuje sdělit zájemci veškeré termíny, ke kterým musí být platby provedeny a v případě jejich změny informovat o této skutečnosti neprodleně zájemce. 

4.Ze strany zájemce již zaplacený výlet je možné změnit:


Pokud nedošlo k uplynutí termínu, ke kterému celou účtovanou částku je možné vrátit, zpravidla tímto termínem bývá 24hodin před dnem absolvování výletu (tj. den před začátkem výletu). Pokud by došlo ke změně této lhůty (na základě dohody mezi zprostředkovatelem a zájemcem nebo zprostředkovatelem a smluvní stranou, pro níž je výlet zprostředkováván), je zprostředkovatel povinen informovat o této skutečnosti neprodleně zájemce.


Výlet může zájemce ukončit ústně (telefonicky nebo během osobního setkáni se zprostředkovatelem nebo jím určenou osobou) písemně (elektronickou zprávou zprostředkovateli skrze osobní komunikaci, která nejde zpětně po odeslání vymazat).


 4.1 Ze strany zprostředkovateleOdstoupení od objednávky výletu ze strany Podnikatele Radky Dočkalové je přípustné v případě, podmínek neovlivnitelných zprostředkovatelem, tj.:


Živelné pohromy a jiné přírodní katastrofy,


ukončení činnosti cestovní agentury, firmy nebo podnikatele jehož služby zprostředkovatel nabízí a následně zprostředkovává jejich platbu,nenaplnění požadované obsazenosti výletu.


 V případě odstoupení ze strany zprostředkovatele vzniká zájemci právo o navrácení účtované částky peněž, nebo zajištění náhradního termínu. V případě, že se zprostředkovatel domluví na zajištění obdobného výletu jako náhradu na neproběhlý výlet, vzniká tak nová nabídka výletu, a tak nová objednávka.


       

 5. Přírodní podmínky


Vzhledem k tomu, že mnoho výletů zprostředkovávaných zprostředkovatelem se konají v divoké přírodě (Rudém moři), zprostředkovatel se nijak nezavazuje, že zájemci umožní bližší setkání nebo pozorování přesného živočišného druhu žijícího v dané oblasti během zprostředkovávaného výletu, ačkoliv tento druh může být viděn na propagačních materiálech zprostředkovatele.


 


 


 6. Uskutečnění výletu


Výlet je zahájen na základě podmínek stanovených již v nezávazní poptávce po výletu a to:


Vyzvednutím zájemce, zaměstnancem smluvní firmy, které zprostředkovatel zprostředkovává platbu výletu nebo jinou předem určenou osobou, na předem stanoveném místě,


doražením zájemce na stanovené místo zahájení výletu,


započetím výletu samotným zájemce (tj. usednutím na loď, pódia, nasednutím do stanoveného dopravního přepravku).


 


 


 7. Zpracování osobních údajů


Zprostředkovatel vede databázi, která obsahuje veškeré osobní údaje, které zprostředkovateli zájemce poskytl (dále jen „osobní údaje”). Zprostředkovatel zaručuje a chrání osobní údaje zájemce, veškeré další náležitosti o ochraně a nakládání s osobními údaji jsou možné zájemci volně k nahlédnutí na webových stránkách zprostředkovatele, anebo po vyžádání zájemce mu budou zaslány elektronicky anebo předány v tištěné podobě.

j text...